Posted on

Elektrialane informatsioon ja -ohutus

Põhiterminid:

 • Elekter on elektrilaengute olemasolust tingitud nähtuste kompleks. 
 • Elektrivool on elektrilaengute suunatud liikumine elektriahelas. 
 • Elektriahel ehk vooluahel ehk vooluring on aktiiv- ja passiivelementide kogum, milles võib kulgeda elektrivool. Aktiivseks elemendiks on elektrienergia allikas ehk vooluallikas, ülejäänud elemendid ‒ elektrienergia tarbijad ‒ on passiivsed elemendid. 
 • Alalisvool (DC) on elektrivool, mille suund ajas ei muutu. Alalisvool võib olla püsiva suurusega, näiteks keemilise vooluallika korral, või teataval määral pulseeriv, kui seda saadakse vahelduvvoolu alaldamisel. Pulseervool on küll ühesuunaline, kuid tema tugevus muutub perioodiliselt. Alalisvoolutoitel töötab enamik kodu- ja kontorielektroonika seadmeid. 
 • Vahelduvvool (AC) on elektrivool, mille suund perioodiliselt muutub. Iga perioodi kestel suureneb vahelduvvoolu hetkväärtus nullist tippväärtuseni ja väheneb uuesti nullini, seejärel väheneb vool negatiivse tippväärtuseni ja suureneb uuest nullini. Kõige laiemalt on kasutusel siinusfunktsiooni kohaselt muutuv vahelduvvool ‒ siinusvool. 
Siinuslaine
 • Pinge iseloomustab kahe punkti vahelist elektrivälja potentsiaalide erinevust ning näitab, kui palju tööd tuleb teha ühiklaengu ümberpaigutamiseks ühest punktist teise. 
 • Kõrgepinge on pingepiirkond, mille korral pinge on normaaltalitlusel vahelduvpinge puhul suurem kui 1000 V ja alalispinge puhul suurem kui 1500 V.
 • Madalpinge on pingepiirkond, mille korral pinge ei ületa normaaltalitlusel vahelduvpinge puhul 1000 V ja alalispinge puhul 1500 V.
 • Väikepinge on madalpinge, mille korral pinge elektrijuhtide vahel või juhi ja maa vahel ei ületa vahelduvpinge korral 50 V ja pulsatsioonivaba alalispinge korral 120 V. Tüüpilised väikepinged on 6 V, 12 V, 24 V, 36 V ja 48 V. 
 • Võimsus näitab, kui palju tööd teeb jõud ajaühiku jooksul, seega väljendab võimsus töö tegemise kiirust. Elektri tarbija muundab elektrienergiat teist liiki energiaks (näiteks elektripliit soojuseks). Seadme elektrivõimsus väljendab ajaühikus tarbitava elektrienergia hulka. 
 • Nominaalvõimsus e nimivõimsus on tarbijale tootja poolt määratud maksimaalne lubatud võimsus. (Jõumasina võimsus ettenähtud normaalrežiimi korral)

nominal power – the maximum calorific output (expressed in kW) laid down and guaranteed by the manufacturer as being deliverable during continuous operation while complying with the useful efficiency indicated by the manufacturer [WPG-1198]

 • Elektrivoolu tugevus ehk voolutugevus võrdub ajaühikus elektrijuhi ristlõike pinda läbinud elektrilaenguga. 
 • Takistus on elektrotehnikas füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi omadust avaldada elektrilaengute liikumisele takistavat mõju. Elektriahela elementi, mille põhiline tunnussuurus on takistus, nimetatakse takistiks.
 • Rööpühendus ehk paralleelühendus on elektriseadmete ühendusviis, mille puhul neile kõigile on rakendatud sama voolu pinge. Rööpühenduse korral on kahe punkti vahele ühendatud mitu elektriseadet. Nii ühendatakse elektritarviteid enamikul juhtudel kui nende nimipinged on võrdsed (Näiteks 220V kodutehnika). 
 • Jadaühendus ehk järjestikühendus on voolutarvitite selline ühendusviis, mille korral kõiki tarviteid läbib sama tugevusega elektrivool.
Jadaühendus
Rööpühendus

Ühikud:

 • Volt (tähis V) on pinge mõõtühik. Üks volt on niisuguse elektriahela osa potentsiaalide vahe, milles ühe ampri suuruse alalisvoolu võimsus on üks vatt: 1 V = 1 W/A 
  • Pinget mõõdetakse voltmeetriga. Voltmeeter ühendatakse mõõdetava vooluahelaga rööbiti, s.t voltmeetri klemmid ühendatakse ahelaelemendi otste või ahelaosa punktidega, millevahelist pinget on vaja teada saada. Alalispinge mõõtmisel tuleb silmas pidada ka polaarsust.
 • Amper (tähis A) on elektrivoolu tugevuse ühik.
  • Voolutugevust mõõdetakse ampermeetriga. Ampermeeter ühendatakse vooluahelasse jadamisi. 
 • Vatt (tähis W) on aktiivvõimsuse mõõtühik.
  • Elektrivoolu võimsust mõõdetakse vattmeetriga. Kaudselt saab elektritarviti võimsust mõõta ka voltmeetri ja ampermeetriga. Selleks tuleb ühendada voltmeeter seadmega rööbiti ja ampermeeter jadamisi. Näitude korrutamisel saadakse tulemuseks aktiivvõimsus, kui tarviti on aktiivtakistusega (näiteks elektriküttekeha). 
 • Oom (tähis Ω) on elektritakistuse mõõtühik. Üks oom võrdub elektriahela niisuguse osa takistusega, mille otste vaheline pinge üks volt tekitab selles ahelaosas voolu tugevusega üks amper: 1 Ω = 1 V/A 
 • Luumen (tähis lm) on valgusvoo mõõtühik. 

Ohmi seadus:

Ohmi seadus määrab kindlaks pinge U, voolutugevuse I ja takistuse R vahelise seose:

U = IR või I = U/R või R = U/I

Vooluahela lõiku läbiva elektrivoolu tugevus on võrdeline selle lõigu otste vahelise pingega ja pöördvõrdeline lõigu takistusega.

Elektriohutus

Elekter on kodus nii tavapärane ja igapäevaselt vajalik, et tihti ei mõelda elektrist tulenevatele ohtudele. Ohuga mittearvestamine võib aga põhjustada raskeid tagajärgi – tulekahju, vigastusi ja surma. Eestis reguleerib elektriohutusnõudeid seadme ohutuse seadus, milles on rida nõudeid, et vähendada ja vältida inimesele, varale ja keskkonnale elektrist tulenevaid ohte.

Tehnilise Järelvalve Ameti poolsed nõuded tavaisikule:

 • Lase aeg-ajalt vastava oskuse ja õigusega ettevõtjal kontrollida oma hoonete elektrisüsteemide seisukorda.
 • Suuremate ja ohtlikumate elektripaigaldiste korral kasuta vastava kompetentsusega isiku abi elektripaigaldise korrashoidmisel.
 • Ära tee elektritöid ise, vaid kasuta selleks kompetentseid isikuid.
 • Ära koorma üle elektriseadmeid ja –juhtmeid.
 • Ära kasuta elektriseadmeid selleks mitte ettenähtud oludes.
 • Ära kasuta elektriseadmeid, millel on nähtavaid kahjustusi.
 • Jälgi, et pingestatud elektriseadmed ei oleks väikelastele kättesaadavad.

 

Elektriseadme valikul mõtle paigalduskohale – kas see on niisketes tingimustes või kuivas ruumis. Elektriseadmete ehitus on sellest lähtuvalt erinev.

Kontrolli, kas tootega on kaasas kasutusjuhend ja info valmistaja, maaletooja ja remonditöökodade kohta. Lisaks peavad olema kirjas vajalikud tehnilised andmed toote ohutuks kasutamiseks, nagu näiteks pinge, vool ja võimsus, ning hoiatused võimalike ohtude eest.

Elektriseadmel oleva vastavusmärgiga (CE-märgiga) tõendab toote valmistaja või volitatud maaletooja, et toode on valmistatud vastavalt Euroopa Liidu nõuetele.

 

 

 

Posted on

Toiteploki valimine

Toiteplokk on elektrotehnikas kasutatav seade, mis varustab elektrienergia tarbijat sobivate parameetritega elektriga (pinge, voolutugevus, vahelduv- või alalisvool jne). Tavaliselt on majapidamises saadaval 230V/50Hz vahelduvpinge või autoakust 12V alalispinge. Voolu tarbivad seadmed aga vajavad tihti teistsugust pinget.  

Toiteploki väljundpinge ja tarbija tööpinge peavad olema samad. Pinge tähis on volt, ühik V.

Tarbija(te) võimsus ei tohi ületada toiteploki võimsust. Võimsuse tähis on vatt, ühik W.

Teinekord märgitakse võimsuse asemel toiteploki maksimaalne voolutugevus. Voolutugevuse tähis on amper, ühik A. Toiteploki võimsus ja maksimaalne lubatud voolutugevus on üks-üheses seoses.


You cannot convert watts to amps, since watts are power and amps are coulombs per second (like converting gallons to miles). HOWEVER, if you have at least least two of the following three: amps, volts or watts then the missing one can be calculated. Since watts are amps multiplied by volts, there is a simple relationship between them.

Converting Watts to Amps 
The conversion of Watts to Amps at fixed voltage is governed by the equation Amps = Watts/Volts
For example 12 watts/12 volts = 1 amp
Converting Amps to Watts 
The conversion of Amps to Watts at fixed voltage is governed by the equation Watts = Amps x Volts
For example 1 amp * 110 volts = 110 watts

Vatti ei saa füüsikas otse teisendada ampriteks, kuna vatt on võimsuse ühik ja amprid näitavad mitu kulonit (kulon on elektrilaengu mõõtühik) sekundis läbib ajaühikus juhi ristlõiget. Samas, kui teil on olemas vähemalt kaks kolmest: pinge, voolutugevus või võimsus, siis võib puuduva välja arvutada:

A = W / V  ⇒  W = A * V


Suurema võimsusega toiteplokk lubab suuremat voolutugevust (näiteks pikemat või tugevama valgusega LED riba). 12V LED ribade reaalne tarbimine on üldjuhul väiksem tootja poolt määratud maksimaalsest võimsusest. Liiga võimas tarbija lõhub toiteploki või paneb selle avariirežiimile. Keerulisemates olukordades saab kasutada kaitset (12V fuse).

Posted on

Komplekteerimise juhend 220V LED ribadele

Komplekteerimine 3. samm

Lõikamine

Lõikekoht on nähtavaks tehtud, vastavalt LED riba mudelile on see iga 50cm või 1m järel.

Komplekteerimine 2. samm

Lõikamiseks kasutada korralikke kääre või pildil nähtuga sarnast lõikurit.

Komplekteerimine 3. samm
Lõigata tohib ainult selleks ette nähtud kohtadest!

Uue voolujuhtme ühendamine

Komplekteerimine 4. samm
Suruge väike pin ettevaatlikult otse vasktraatide sisse

Õige pool pistiku jaoks on LED riba peal nähtavaks tehtud. LED riba ei ole sümmeetriline – st voolujuhtme saab ühendada ainult ühele poole.

Erandjuhul saab voolujuhtme ühendada LED riba tagumisele poolele, sellisel juhul on + ja vastupidi. (220V LED ribad töötavad alalisvoolu peal!)

Pin peab minema täpselt vasktraatide sisse. Vajadusel tuleb pin’i paigaldamiseks LED riba külgedelt kokku suruda.

Tööriistu ei ole vaja. Vajadusel saab pin’i lõpuni surumiseks kasutada voolujuhet. Pin’i paigaldamist on parem teostada soojas.

Veenduge visuaalselt, et ühendus oleks korralik ja ei jääks lühise tekkimise võimalust!

Komplekteerimine 5. samm
Kui paigaldate LED riba välitingimustesse, soovitame voolujuhtme ja lõputüki juures kasutada veekindlat hermeetikut.

 

Komplekteerimine 6. samm
Veekindel ühenduskoht

 

Komplekteerimine 6. samm
End-cap ehk lõputükk

Pärast pistiku ja lõputüki fikseerimist on komplekt valmis ja võib voolu sisse lülitada.

Komplekteerimine 8. samm
Voolu all olev LED riba

220V LED ribad saab ühendada otse vooluvõrku, eraldi toiteplokki ei ole vaja. Voolujuhtme küljes on pisike alaldi (AC/DC converter), mille taha saab ühendada LED riba pikkusega kuni 50m. Meie tootevalikus olevad LED ribad töötavad alalisvoolu peal ja pingevahemikus 220-240V.

Pistiu ja alaldiga juhe
Voolujuhe ja 220V AC/DC converter

220V LED ribasi komplekteerides ja paigaldades teada, et ise võib teha vaid lihtsamaid elektritöid, näiteks lampide ja kaitsmete vahetamine, elektrijuhtmete ja -seadmete demonteerimine ning pistikupesade ja lülitikaante eemaldamine pingevabas olukorras. Vajadusel küsige abi elektrikult.

Saadaval 220V LED ribad: info@k3da.ee

Posted on

Katse: 220V LED ribade hämardamine [dimmer test]

Hämardamine (ingl k dimming) on valgusti lampide valgusvoo sujuv ja täpne muutmine ruumi hämardamise eesmärgil. Selleks kasutatav valgusregulaator on hämardi (ingl k dimmer).

 

LED ribad ja pirnid on pinge muutuste suhtes palju tundlikumad, kui hõõg- ja halogeenpirnid. Hea tulemuse saamisel mängib olulist rolli õige lüliti (dimmer’i) valik.