Postitatud

Elektrialane informatsioon ja -ohutus

Põhiterminid:

 • Elekter on elektrilaengute olemasolust tingitud nähtuste kompleks. 
 • Elektrivool on elektrilaengute suunatud liikumine elektriahelas. 
 • Elektriahel ehk vooluahel ehk vooluring on aktiiv- ja passiivelementide kogum, milles võib kulgeda elektrivool. Aktiivseks elemendiks on elektrienergia allikas ehk vooluallikas, ülejäänud elemendid ‒ elektrienergia tarbijad ‒ on passiivsed elemendid. 
 • Alalisvool (DC) on elektrivool, mille suund ajas ei muutu. Alalisvool võib olla püsiva suurusega, näiteks keemilise vooluallika korral, või teataval määral pulseeriv, kui seda saadakse vahelduvvoolu alaldamisel. Pulseervool on küll ühesuunaline, kuid tema tugevus muutub perioodiliselt. Alalisvoolutoitel töötab enamik kodu- ja kontorielektroonika seadmeid. 
 • Vahelduvvool (AC) on elektrivool, mille suund perioodiliselt muutub. Iga perioodi kestel suureneb vahelduvvoolu hetkväärtus nullist tippväärtuseni ja väheneb uuesti nullini, seejärel väheneb vool negatiivse tippväärtuseni ja suureneb uuest nullini. Kõige laiemalt on kasutusel siinusfunktsiooni kohaselt muutuv vahelduvvool ‒ siinusvool. 
Siinuslaine
 • Pinge iseloomustab kahe punkti vahelist elektrivälja potentsiaalide erinevust ning näitab, kui palju tööd tuleb teha ühiklaengu ümberpaigutamiseks ühest punktist teise. 
 • Kõrgepinge on pingepiirkond, mille korral pinge on normaaltalitlusel vahelduvpinge puhul suurem kui 1000 V ja alalispinge puhul suurem kui 1500 V.
 • Madalpinge on pingepiirkond, mille korral pinge ei ületa normaaltalitlusel vahelduvpinge puhul 1000 V ja alalispinge puhul 1500 V.
 • Väikepinge on madalpinge, mille korral pinge elektrijuhtide vahel või juhi ja maa vahel ei ületa vahelduvpinge korral 50 V ja pulsatsioonivaba alalispinge korral 120 V. Tüüpilised väikepinged on 6 V, 12 V, 24 V, 36 V ja 48 V. 
 • Võimsus näitab, kui palju tööd teeb jõud ajaühiku jooksul, seega väljendab võimsus töö tegemise kiirust. Elektri tarbija muundab elektrienergiat teist liiki energiaks (näiteks elektripliit soojuseks). Seadme elektrivõimsus väljendab ajaühikus tarbitava elektrienergia hulka. 
 • Nominaalvõimsus e nimivõimsus on tarbijale tootja poolt määratud maksimaalne lubatud võimsus. (Jõumasina võimsus ettenähtud normaalrežiimi korral)

nominal power – the maximum calorific output (expressed in kW) laid down and guaranteed by the manufacturer as being deliverable during continuous operation while complying with the useful efficiency indicated by the manufacturer [WPG-1198]

 • Elektrivoolu tugevus ehk voolutugevus võrdub ajaühikus elektrijuhi ristlõike pinda läbinud elektrilaenguga. 
 • Takistus on elektrotehnikas füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi omadust avaldada elektrilaengute liikumisele takistavat mõju. Elektriahela elementi, mille põhiline tunnussuurus on takistus, nimetatakse takistiks.
 • Rööpühendus ehk paralleelühendus on elektriseadmete ühendusviis, mille puhul neile kõigile on rakendatud sama voolu pinge. Rööpühenduse korral on kahe punkti vahele ühendatud mitu elektriseadet. Nii ühendatakse elektritarviteid enamikul juhtudel kui nende nimipinged on võrdsed (Näiteks 220V kodutehnika). 
 • Jadaühendus ehk järjestikühendus on voolutarvitite selline ühendusviis, mille korral kõiki tarviteid läbib sama tugevusega elektrivool.
Jadaühendus
Rööpühendus

Ühikud:

 • Volt (tähis V) on pinge mõõtühik. Üks volt on niisuguse elektriahela osa potentsiaalide vahe, milles ühe ampri suuruse alalisvoolu võimsus on üks vatt: 1 V = 1 W/A 
  • Pinget mõõdetakse voltmeetriga. Voltmeeter ühendatakse mõõdetava vooluahelaga rööbiti, s.t voltmeetri klemmid ühendatakse ahelaelemendi otste või ahelaosa punktidega, millevahelist pinget on vaja teada saada. Alalispinge mõõtmisel tuleb silmas pidada ka polaarsust.
 • Amper (tähis A) on elektrivoolu tugevuse ühik.
  • Voolutugevust mõõdetakse ampermeetriga. Ampermeeter ühendatakse vooluahelasse jadamisi. 
 • Vatt (tähis W) on aktiivvõimsuse mõõtühik.
  • Elektrivoolu võimsust mõõdetakse vattmeetriga. Kaudselt saab elektritarviti võimsust mõõta ka voltmeetri ja ampermeetriga. Selleks tuleb ühendada voltmeeter seadmega rööbiti ja ampermeeter jadamisi. Näitude korrutamisel saadakse tulemuseks aktiivvõimsus, kui tarviti on aktiivtakistusega (näiteks elektriküttekeha). 
 • Oom (tähis Ω) on elektritakistuse mõõtühik. Üks oom võrdub elektriahela niisuguse osa takistusega, mille otste vaheline pinge üks volt tekitab selles ahelaosas voolu tugevusega üks amper: 1 Ω = 1 V/A 
 • Luumen (tähis lm) on valgusvoo mõõtühik. 

Ohmi seadus:

Ohmi seadus määrab kindlaks pinge U, voolutugevuse I ja takistuse R vahelise seose:

U = IR või I = U/R või R = U/I

Vooluahela lõiku läbiva elektrivoolu tugevus on võrdeline selle lõigu otste vahelise pingega ja pöördvõrdeline lõigu takistusega.

Elektriohutus

Elekter on kodus nii tavapärane ja igapäevaselt vajalik, et tihti ei mõelda elektrist tulenevatele ohtudele. Ohuga mittearvestamine võib aga põhjustada raskeid tagajärgi – tulekahju, vigastusi ja surma. Eestis reguleerib elektriohutusnõudeid seadme ohutuse seadus, milles on rida nõudeid, et vähendada ja vältida inimesele, varale ja keskkonnale elektrist tulenevaid ohte.

Tehnilise Järelvalve Ameti poolsed nõuded tavaisikule:

 • Lase aeg-ajalt vastava oskuse ja õigusega ettevõtjal kontrollida oma hoonete elektrisüsteemide seisukorda.
 • Suuremate ja ohtlikumate elektripaigaldiste korral kasuta vastava kompetentsusega isiku abi elektripaigaldise korrashoidmisel.
 • Ära tee elektritöid ise, vaid kasuta selleks kompetentseid isikuid.
 • Ära koorma üle elektriseadmeid ja –juhtmeid.
 • Ära kasuta elektriseadmeid selleks mitte ettenähtud oludes.
 • Ära kasuta elektriseadmeid, millel on nähtavaid kahjustusi.
 • Jälgi, et pingestatud elektriseadmed ei oleks väikelastele kättesaadavad.

Elektriseadme valikul mõtle paigalduskohale – kas see on niisketes tingimustes või kuivas ruumis. Elektriseadmete ehitus on sellest lähtuvalt erinev.

Kontrolli, kas tootega on kaasas kasutusjuhend ja info valmistaja, maaletooja ja remonditöökodade kohta. Lisaks peavad olema kirjas vajalikud tehnilised andmed toote ohutuks kasutamiseks, nagu näiteks pinge, vool ja võimsus, ning hoiatused võimalike ohtude eest.

Elektriseadmel oleva vastavusmärgiga (CE-märgiga) tõendab toote valmistaja või volitatud maaletooja, et toode on valmistatud vastavalt Euroopa Liidu nõuetele.